ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Χρησιμεύουν στην ομογενοποίηση των λιθοδομών και την πλήρωση ρωγμών στις φέρουσες τοιχοποιίες. Για τη σφράγιση των αρμών και των οπών των σημείων εισπίεσης, χρησιμοποιείται ισχυρή τσιμεντοκονία. Το υλικό πληρώσεως των ρωγμών (ένεμα) ποικίλει κατά περίπτωση.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Καθαίρεση επιχρισμάτων – Καθαρισμός λιθοδομών και εκβάθυνση αρμών

 

Η καθαίρεση των υφιστάμενων επιχρισμάτων γίνεται είτε με χρήση ελαφριάς ηλεκτρό-σφύρας (2Kg – 4Kg) είτε με σκύλες και συρματόβουρτσες. Εφαρμόζεται ισχυρή (200 bar) υδροβολλή σε όλη την επιφάνεια της λιθοδομής με ταυτόχρονη εκβάθυνση των αρμών στο επιθυμητό βάθος (3-4 εκ).

 

Προετοιμασία τσιμεντενέσεων στην λιθοδομή

 

• Στις περιοχές όπου πρόκειται να γίνει ενεμάτωση των τοιχείων γίνονται διατρήσεις διαμέτρου 4mm μεγαλύτερης της ½ ίντσας των σωληνίσκων όπου πρόκειται να τοποθετηθούν , σε βάθος τουλάχιστον έως το ήμιση του συνολικού πάχους των λιθοδομών
• Tοποθετούνται οι σωληνίσκοι εισόδου, εξαερισμού και ελέγχου πλήρωσης , σε κάναβο ρόμβου και ποσότητα 4 τεμάχια / m2 λιθοδομής. Το μήκος των σωληνίσκων εσωτερικά των λιθοδομών , θα είναι 10 εκ. μικρότερο από το βάθος της διάτρησης.
• Οι σωληνίσκοι στερεώνονται περιμετρικά με χρήση ισχυρής τσιμεντοκονίας

Βαθύ αρμολόγημα

 

• Μετά από τις προηγούμενες εργασίες η λιθοδομή είναι έτοιμη για την πλήρωση των αρμών με ισχυρή τσιμεντοκονία
• Το αρμολόγημα γίνεται επιμελημένα ιδιαίτερα σε περιοχές όπου πρόκειται να παραμείνει εμφανής η λιθοδομή , χωρίς περαιτέρω επίχρισμα
• Η τοποθέτηση του κονιάματος γίνεται με το χέρι ή με μηχανή προώθησης κονιαμάτων
• Ακολουθεί η εισπίεση του κονιάματος (πάτημα ) με μυστρί . Το νέο αρμολόγημα εκτός της στατικής ενίσχυσης , λειτουργεί και ως φράγμα του ενέματος που πρόκειται να εισπιεστεί. Δια τούτο είναι σημαντικό να μην παραμένουν σημεία κενά με φωλεές και χωρίς πλήρωση σε όλο το βάθος του διανοιγμένου αρμού
• Σε περιοχές με εμφανή πέτρα , ακολουθεί καθαρισμός , του πλεονάζοντος κονιάματος με συρματόβουρτσα

 

Ενίσχυση λιθοδομών με τσιμεντενέσεις

 

Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Πρόκειται για ηλεκτροκίνητη μηχανή μονοφασικής λειτουργίας που διαθέτει κάδο συντήρησης του ενέματος και κοχλία εισπίεσης εξασφαλίζοντας μια συνεχή ροή ενέματος με απόδοση έως και 14 l/min με μέγιστη πίεση έως και 7 bar

• Η εισπίεση των ενεμάτων θα γίνεται με ελεγχόμενη πίεση περίπου στις 0,8 atm
• Η τσιμεντένεση θα εφαρμοστεί εκ πρώτης στα πιο χαμηλά σημεία και η εκροή του ενέματος από υπερκείμενο σωληνίσκο θα είναι ένδειξη πληρώσεως των κενών της λιθοδομής στο υποκείμενο τμήμα
• Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε το προτεινόμενο από την μελέτη ένεμα.
• Μετά το πέρας της πληρώσεως των λιθοδομών , κόβονται όλες οι αναμονές των σωληνίσκων.