ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εναέριος αναστολέας διάβρωσης (QED Chemicals Margel 580 VPi)


Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος 3ης γενιάς αέριας φάσης τριών σταδίων σε κάψουλα των 10ml. Χρησιμοποιείται τόσο σε περιπτώσεις προστασίας νέου οπλισμού όσο και σε περιπτώσεις ενεργής διάβρωσης. Παρέχει πλήρη προστασία για χρονικό διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια.

Εφαρμογές:

 • Αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος σε περιπτώσεις που η χρήση αναστολέων εμποτισμού κρίνεται ανεπαρκής λόγω μεγάλου βάθους του οπλισμού από την επιφάνεια, π.χ. πρόβολοι, καταστρώματα γεφυρών, τοιχία αντιστήριξης, κόμβους, προεντάσεις, θεμελιώσεις, κ.α.
 • Επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς την ανάγκη καθαίρεσης επιχρισμάτων, βαφής ή άλλων επικαλύψεων.
 • Παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μέχρι και 20 χρόνια.
 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς όχληση.
 • Στοχευμένη προστασία.
 • Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και πίσω από ανθρακοϋφάσματα ενισχύσεων μέσω του διάκενου διαπνοής.

 

Ανοδία Γαλβανικής Προστασίας CorrCR Series GP-Α


Ανοδία Γαλβανικής Προστασίας Αλουμινίου – Ινδίου υψηλής απόδοσης για περιπτώσεις υψηλών ρυθμών διάβρωσης και χημικής προσβολής.

Εφαρμογές:

 • Τάχιστη παθητικοποίηση χάλυβα οπλισμού και ελέγχου έναρξης διάβρωσης σε τοπικές επισκευές.
 • Σε επισκευές προεντεταμένου σκυροδέματος χωρίς την πιθανότητα παραγωγής υδρογόνου.
 • Σε ενανθρακωμένο ή και προσβεβλημένο με χλωριόντα σκυρόδεμα.
 • Σε σκυρόδεμα προσβεβλημένο από χημική προσβολή.
 • Σε επισκευές μάτισης οπλισμού με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα.
 • Για την προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής προσβολής του σκυροδέματος.
 • Για την προστασία θεμελίωσης.
 • Για την άμεση παθητικοποίηση διαβρωμένου οπλισμού πριν την εφαρμογή σύνθετων υλικών ενίσχυσης.
 • Για την προστασία μεγάλων επιφανειών υπό μορφή κυκλώματος σε σειρά ή παράλληλα όπως τοίχοι αντιστήριξης, πτερυγότοιχοι, δεξαμενές.

Πλεονεκτήματα:

 • Ελάχιστος χρόνος παθητικοποίησης του οπλισμού.
 • Μείωση απαιτήσεων σε αριθμό ανoδίων σε σχέση με την πυκνότητα του οπλισμού προς προστασία.
 • Μεγάλη ακτινική απόσταση προστασίας – Μπορούν να προστατεύσουν θεμελιώσεις και τοίχους αντιστήριξης μεγάλου πάχους.
 • Χωρίς συντήρηση – Δεν απαιτείται η παροχή εξωτερικής πηγής ενέργειας ή συστήματος παρακολούθησης.
 • Μετρήσιμο – Η απόδοση του ανοδίου μπορεί εύκολα να ελεγχθεί αν απαιτείται.
 • Μακροπρόθεσμης διάρκειας – 10 με 30 χρόνια πιστοποιημένης προστασίας χωρίς την ανάγκη επισκευών.
 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
 • Μεταβαλλόμενη Απόδοση ανάλογα με τις απαιτήσεις προστασίας (self-regulating)

 

Ανοδία Γαλβανικής Προστασίας CorrCR Series GP-Ζ


Ανοδία Γαλβανικής Προστασίας Ψευδαργύρου για περιπτώσεις μέτριων ρυθμών διάβρωσης που προέρχονται κυρίως από ενανθράκωση.
Συστήματα Γαλβανικής Προστασίας με Επίχωση CorrCR-BF-M/Z Series Ανόδια επίχωσης, για την προστασία μεταλλικών κατασκευών σε επαφή με το έδαφος.

Εφαρμογές:

 • Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος.
 • Πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου και φωτισμού.
 • Διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας.
 • Υπόγειες σωληνώσεις.
 • Βάσεις έδρασης φωτοβολταϊκών και μεταλλικών δεξαμενών.
 • Δέστρες (κοτσανέλες) πλοίων σε λιμάνια/μαρίνες.
 • Τροχίες κύλισης επί εδάφους γερανογεφυρών στοίβασης containers σε εμπορικά λιμάνια.
 • Δομοστατικές μεταλλικές ενισχύσεις.
 • Αντλίες γεωτρήσεων.
 • Αγκυρώσεις μεταλλικών στοιχείων σε επαφή με σκυρόδεμα που ενδέχεται ή έχει υποστεί επίθεση από χλωριόντα ή ενανθράκωση.

Πλεονεκτήματα:

 • Δεν απαιτείται καμία εξωτερικά παρεχόμενη ισχύς.
 • Λόγω της χαμηλής παραγόμενης τάσης δεν δημιουργείται βραχυκυκλώματος
 • Η εγκατάσταση του συστήματος δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση.
 • Ελάχιστη συντήρηση, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
 • Αποτελεσματική προστασία με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης.
 • Ιστορικό πιστοποιημένης προστασίας μεγαλύτερο από 80 χρόνια και εκατοντάδες χιλιάδες έργα αναφοράς.

Εφαρμογές:

 • Τάχιστη παθητικοποίηση χάλυβα οπλισμού και ελέγχου έναρξης διάβρωσης σε τοπικές επισκευές.
 • Σε επισκευές προεντεταμένου σκυροδέματος.
 • Σε ενανθρακωμένο ή και προσβεβλημένο με χλωριόντα σκυρόδεμα.
 • Σε επισκευές μάτισης οπλισμού με διαφορετικές κατηγορίας χάλυβα.
 • Για την προστασία μεγάλων επιφανειών υπό μορφή κυκλώματος σε σειρά (τύπου Γ, Π) όπως τοίχοι αντιστήριξης, πτερυγότοιχοι, δεξαμενές.

Πλεονεκτήματα:

 • Ελάχιστος χρόνος παθητικοποίησης του οπλισμού.
 • Χωρίς συντήρηση – Δεν απαιτείται η παροχή εξωτερικής πηγής ενέργειας ή συστήματος παρακολούθησης.
 • Μετρήσιμο – Η απόδοση του ανοδίου μπορεί εύκολα να ελεγχθεί αν απαιτείται.
 • Μακροπρόθεσμης διάρκειας – 10 με 20 χρόνια πιστοποιημένης προστασίας χωρίς την ανάγκη επισκευών.
 • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
 • Μεταβαλλόμενη Απόδοση ανάλογα με τις απαιτήσεις προστασίας.